ვიდეო
27.07.2009 18:31   qarTveli mocekvaveebi koreaSi

koreis telestudiaSi miwveuli qarTveli mocekvaveebis maRali profesionalizmiT gaocebuli da aRfrTovanebuli mayurebeli emociebs ver malavda da gulmodgined cdilobda daufleboda qarTuli xalxuri sacekvao xelovnebis urTules teqnikas. koreeli enTuziastebis mcdeloba ki naklebad Sedegiani aRmoCnda, Tumca mTavaria mondomeba!26.11.2010 09:05   DIOR fashion 2010/2011

Christian Dior fall-winter 2010/2011

11.10.2010 10:50    MOSCHINO 2010/2011

2010/2011 wlis Semodgoma-zamTris koleqciis Cveneba milanSi.

25.08.2010 08:17   Alexandra

kidev erTi marcxi podiumze

12.02.2010 16:25   Cybergoth

Cybergoth - qarTulad

31.01.2010 17:03   iyo da aRar aris!

qsoveT ramdenic gsurT, magaram ara ase...

14.06.2009 14:27   Fashion kuriozebi

axali kuriozebi

muSaoba, garToba, dasveneba

1   2   3