იმიჯი და სტილი
05.04.2010 22:57   Victoria’s Secret

2010 wlis sagazafxulo koleqciaSi popularulma brendma Victoria’s Secret warmoadgina qalis TeTreulis axali dizaini saxelwodebiT  The Nakeds. es brendi ukve didi xania iTvleba qalis tansacmlis umsxviles mwarmoeblad, razec misi Semosavlebis astronomiuli ricxvebi metyvelebs.17.02.2011 00:11   Intimissimi 2011

მშვენიერი იტალიელი მოდელი ბიანკა ბალტი(Bianca Balti) გახდა 2011 წლის ახალი კატალოგის სახე. ეს კატალოგი ცნობილ ბრენდს ...

26.11.2010 08:55   casual 2010/2011

სტილი casual ახალგაზრდებისთვის

11.10.2010 10:16    AMBRA 2010/2011

qalis TeTreulis axali koleqcia cnobili italiuri  brendisgan AMBRA.

Wolford - cnobili avstriuli brendia, romelic qalis windebis, kolgotebisa da zogadad, qalis TeTreulis erT-erT saukeTeso mwarmoeblad iTvleba. 2010 wlis zafxulis koleqcia ...

11.05.2010 13:20   Zara 2010

stili Casual 2010

gansakuTrebuli dRisTvis Seqmnili haerovani, ...

25.02.2010 17:39   Topshop - casual 2010

sagazafxulo koleqcia axalgazrdebisTvis

1   2   3   4