ტრიკოტაჟი
06.04.2010 11:02   mravalferovani katalogi cnobili brendebisa da dizainerebis koleqciebidan

Tqvens winaSea mravalferovani katalogi cnobili brendebisa da dizainerebis koleqciebidan. aq warmodgenili yvela modeli iqsoveba  nebismier dazgaze, magram maqsimaluri Sedegis misaRwevad sasurvelia orbaqniani dazgebi. igive modelebi SeiZleba moiqsovos xeliTac. gansxvavebuli stilis da siluetis mqone poluverebi, Jiletebi, tunikebi, Jaketebi, bluzebi 2010 wlis hitebia da rogorc sagazafxulo, ise saSemodgomo garderobis namdvili saswaulia.27.01.2011 23:34   Victoria’s Secret

Victoria’s Secret-2011 წლის მოდური ტრიკოტაჟი ბრენდისგან

მოდური პულოვერები მამაკაცებისთვის წამყვანი ბრენდებისგან

   rogori naqsovi tansameli iqneba modaSi 2010/2011 wlis Semodgoma- zamTarSi?!

24.10.2009 15:32   2009/2010 wlis koleqciebidan

masiuri Sarfebi naTel da pastelis ferebSi

07.08.2009 10:13   Missoni mamakacebisTvis

axali naqsovi tansacmeli mamakacebisTvis 2009/2010 wlis Semodgoma-zamTarSi.

14.05.2009 22:07   sazafxulo trikotaJi

2009 wlis koleqciebi (video)

naqsovi tansacmlis foto da video masala podiumidan

1   2