იმიჯი და სტილი
11.05.2010 13:20   Zara 2010

Zara-s sazafxulo koleqcia axalgardebisTvis - moduri da tendenciuri Sarvlebi, Sortebi, bluzebi da aqsesuarebi.17.02.2011 00:11   Intimissimi 2011

მშვენიერი იტალიელი მოდელი ბიანკა ბალტი(Bianca Balti) გახდა 2011 წლის ახალი კატალოგის სახე. ეს კატალოგი ცნობილ ბრენდს ...

26.11.2010 08:55   casual 2010/2011

სტილი casual ახალგაზრდებისთვის

11.10.2010 10:16    AMBRA 2010/2011

qalis TeTreulis axali koleqcia cnobili italiuri  brendisgan AMBRA.

Wolford - cnobili avstriuli brendia, romelic qalis windebis, kolgotebisa da zogadad, qalis TeTreulis erT-erT saukeTeso mwarmoeblad iTvleba. 2010 wlis zafxulis koleqcia ...

05.04.2010 22:57   Victoria’s Secret

2010 wlis sagazafxulo koleqciaSi popularulma brendma Victoria’s Secret warmoadgina ...

gansakuTrebuli dRisTvis Seqmnili haerovani, ...

25.02.2010 17:39   Topshop - casual 2010

sagazafxulo koleqcia axalgazrdebisTvis

1   2   3   4