იმიჯი და სტილი
05.06.2010 18:13   Wolford -sazafxulo koleqcia 2010

Wolford - cnobili avstriuli brendia, romelic qalis windebis, kolgotebisa da zogadad, qalis TeTreulis erT-erT saukeTeso mwarmoeblad iTvleba. 2010 wlis zafxulis koleqcia Sesrulebulia, 80-iani wlebis elementebis gamoyenebiT. Tvalis momWreli seqsualuroba, qaluroba da Tanamedrove dizaini seriidan Chiffon, ganumeorebel ier-saxes qmnis da nebismier qals Tavdajerebulobas da  uCveulo xibls matebs. Wolford-is warmatebis sawindari aris is unikaluri teqnologia, romelsac igi windebisa da TeTreulisTvis iyenebs. elastiuri da tanze idealurad morgebuli nawarmi xazs usvams qalis sxeulis Rirsebebs da aseve warmatebiT niRbavs mis naklovanebebs. am yovelives emateba marTebulad SerCeuli ferTa palitrac.17.02.2011 00:11   Intimissimi 2011

მშვენიერი იტალიელი მოდელი ბიანკა ბალტი(Bianca Balti) გახდა 2011 წლის ახალი კატალოგის სახე. ეს კატალოგი ცნობილ ბრენდს ...

26.11.2010 08:55   casual 2010/2011

სტილი casual ახალგაზრდებისთვის

11.10.2010 10:16    AMBRA 2010/2011

qalis TeTreulis axali koleqcia cnobili italiuri  brendisgan AMBRA.

11.05.2010 13:20   Zara 2010

stili Casual 2010

05.04.2010 22:57   Victoria’s Secret

2010 wlis sagazafxulo koleqciaSi popularulma brendma Victoria’s Secret warmoadgina ...

gansakuTrebuli dRisTvis Seqmnili haerovani, ...

25.02.2010 17:39   Topshop - casual 2010

sagazafxulo koleqcia axalgazrdebisTvis

1   2   3   4