ვიდეო
26.11.2010 09:05   DIOR fashion 2010/2011

Christian Dior fall-winter 2010/201111.10.2010 10:50    MOSCHINO 2010/2011

2010/2011 wlis Semodgoma-zamTris koleqciis Cveneba milanSi.

25.08.2010 08:17   Alexandra

kidev erTi marcxi podiumze

12.02.2010 16:25   Cybergoth

Cybergoth - qarTulad

31.01.2010 17:03   iyo da aRar aris!

qsoveT ramdenic gsurT, magaram ara ase...

27.07.2009 18:31   qarTveli mocekvaveebi koreaSi

koreis telestudiaSi miwveuli qarTveli mocekvaveebis maRali profesionalizmiT gaocebuli da aRfrTovanebuli mayurebeli emociebs ver malavda da gulmodgined cdilobda daufleboda ...

14.06.2009 14:27   Fashion kuriozebi

axali kuriozebi

muSaoba, garToba, dasveneba

1   2   3